دسامبر 16, 2015
تفاوت بین بیگ بگ و جامبوبگ های 4 پانل و U پانل

تفاوت بین بیگ بگ و جامبوبگ های 4 پانل و U پانل

پارچه مورد استفاده در 4 دیواره جانبی جامبو بگ 4 پانل  از 4 تكه مجزا تشكیل یافته است كه به همدیگر و به تكه ته جامبوبگ  و بیگ بگ دوخته شده اند. ولی در جامبو بگ U پانل یك تكه پارچه U شكل برای 2 دیواره جانبی و ته جامبو بگ مورد استفاده قرار می گیرد. برای 2 دیواره باقیمانده نیز از دو تكه پارچه مجزا كه به تكه U شكل دوخته می شوند ، استفاده می گردد.

More Details
دسامبر 16, 2015
بیگ بگ و جامبوبگ مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید ( 400 UV)

بیگ بگ و جامبوبگ مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید ( 400 UV)

بر اساس سفارش مشتری و درمرحله تولید نخ ، برای آندسته از جامبو بگ ها که برای مدت زمان نسبتا طولانی درمعرض تابش نور خورشید قرارخواهند گرفت مواد ویژه افزودنی مقاوم ساز در برابر اشعه ماوراء بنفش اضافه می شود. پارچه تولیدی از این نوع نخ مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید بوده و جامبو بگ های حاصله را مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش می نامند.

 

بسته نیاز وخواسته مشتری و مقدار مواد افزودنی مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش می تواند از 200 تا 1600 ساعت تابش باشد.

 

 

More Details