دسامبر 16, 2015
ایمنی جامبو بگ

ضریب ایمنی جامبو بگ

جامبو بگ های یک بار مصرف یا ضریب ایمنی 5:1 – این نوع جامبو بگ ها برای یکبار قابل استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای یک بار حمل محموله می باشد.
جامبو بگ های چند بار مصرف یا ضریب ایمنی 6:1 – این نوع جامبو بگ ها برای چند بار قابل استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای چند بار حمل محمولات می باشد.

جامبو بگ های چند بار مصرف یا ضریب ایمنی (SF) فوق العاده بالا 8:1 – این نوع جامبو بگ ها از ضریب ایمنی فوق العاده بالا برخوردار بوده برای چندبار استفاده بوده و کاربرد ایمن تایید شده آنها برای چند بار حمل محمولات می باشد.

جامبو بگ های حمل مواد خطرناک براساس چهارچوب های تعیین شده سازمان ملل متحد (UN) – این نوع جامبو بگ ها دارای کیفیت و ویژگی های خاص بوده و برای حمل محمولات خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند. جامبوبگ های مورد تایید سازمان ملل (UN)، یا جامبو بگ های مواد خطرناک با رعایت توصیه های سازمان ملل در برای حمل محمولات خطرناک تولید می شوند.
براساس استاندار ISO 21898:2004 اندازه ارتفاع جامبوبگ نباید از دو برابر کوچکترین ضلع ته جمبو بگ بیشتر باشد.

More Details