دسامبر 13, 2015
هیات مدیره و تیم مدیریتی
در بازار و اقتصاد امروزه پیشروی و رهبری شرکت بین المللی گلگشت سهند و سبلان توسط هیات مدیره ای بسیار قوی توانمند و مطلع در صنعت بسته بندی انجام می گیرد. مدیران ارشد شرکت شامل افراد قابل و مجرب و دلسوز و توانمند می باشند که هریک در زمینه کاری خود از تخصص بالا ومشتری مداری برخوردار می باشند:
 
A)شركت بین المللی گلگشت سهند و سبلان:
سيد داود حسین پور مهربانی – رئيس هيات مديره و مدير عامل 
مهندس عادله پادگانه – رئیس هیات مدیره 
مهندس ماشاالله حسین پور  مشاور مدير عامل
دکتر سید وحید حسین پور مهربانی قائم مقام  مدير عامل 
مهندس سید سولماز حسین پور مهربانی معاونت بازرگاني
مهندس جعفر حسین پور مهربانی مدير اداري و منابع انساني
مهندس سید ابوالفضل حسین پور مهربانی –  مدير مالي
مهندس حسین حسین پور – مدير فني و پشتيباني 
مهندس رضا محمودی مهربانی مدير تضمين كيفيت
مهندس وحيد نظرزاده آغ بلاقلیسرپرست كنترل كيفي
مهندس رضا باباییمديربرنامه ريزي وكنترل توليد
مهندس حمید حسین پور مدير توليد
More Details