دسامبر 16, 2015
انواع جامبو بگ (بیگ بگ)

انواع جامبو بگ (بیگ بگ)

جامبو بگ 4 پانل
پارچه مورد استفاده در 4 دیواره جانبی جامبو بگ از 4 تكه مجزا تشكیل یافته است كه به همدیگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در این نوع جامبو بگ ها (بیگ بگ) دسته های كیسه به خط اتصال گوشه ها دوخته می شوند.
 

جامبو بگ U پانل
یك تكه پارچه U شكل برای 2 دیواره جانبی و ته جامبو بگ (بیگ بگ) مورد استفاده قرار می گیرد. برای 2 دیواره باقیمانده نیز از دو تكه پارچه مجزا كه به تكه U شكل دوخته می شوند، استفاده می گردد. در این نوع جامبو بگ ها دسته های كیسه به خط اتصال گوشه ها دوخته می شوند.
جامبو بگ گرد بافت یا مدور
یك تكه پارچه گرد بافت جهت تشكیل 4 دیواره جانبی جامبو بگ مورد استفاده قرار می گیرد. ته جامبوبگ از یك تكه پارچه مجزا تشکیل می گردد كه به قست گرد بافت دوخته می شود. در این نوع جامبوبگ ها دسته های كیسه به طرفین گوشه های جامبوبگ دوخته می شوند.

 

جامبو بگ با قطعه تثبیت كننده یا جامبو بگ Q
این نوع جامبو بگ ها دارای قطعه تثبیت كننده در گوشه های داخلی كیسه هستند. این قطعه های تثبیت كننده از داخل كیسه به گوشه های كیسه دوخته می شوند. این قطعه ها به توزیع یكنواخت محتویات كیسه منجر گردیده و مانع از شكم دادن دیواره های کیسه پرشده می شوند. این جمبو بگ ها بعد از پر شدن شكل مكعبی خود را حفظ نموده و در نتیجه به هنگام حمل و نقل فضای كمتری را اشغال نموده و هزینه حمل و نقل محمولات را كاهش می دهند. جامبو بگ های با قطعه تثبیت كننده مناسب ترین نوع جامبو بگ برای شرایطی است كه فضای محدودی برای حمل محمولات در كامیون یا كانتینر داریم.
مزیت های جمبو بگ با قطعه تثبیت كننده:
– استحكام بالاتر و ثبات شكل و استوار بودن دیواره ها.
– فضای انبارش كمتر و اثر بخش تر.
– فضای حمل و نقل كمتر و اثر بخش تر.

 

جمبو بگ با دسته كلاهكی
در این نوع جامبو بگ ها یك تكه پارچه گردبافت یا مدور جهت تشكیل 2 دیواره جانبی و سر و ته جمبو بگ مورد استفاده قرار می گیرد. دو دیواره باقیمانده جمبو بگ از 2 تكه پارچه مجزا می باشند كه به قست گردبافت یا مدور دوخته می شوند. در این نوع جمبو بگ ها پارچه بخش تشكیل دهنده سر جمبو بگ به شكل یك یا دو دسته كلاهكی كه جهت بلند نمودن جمبو بگ مورد استفاده قرار می گیرند، نوار پیچی می شوند.

سایر جمبوبگ ها:
جامبو بگ با پارچه تهویه دار
این نوع جمبو بگ ها از پارچه مخصوصی تولید می شوند كه امكان عبور جریان هوا به داخل كیسه را میسر می سازد. جمبو بگ های تهویه دار جهت حمل و نقل و نگهداری محصولات كشاورزی همچون سیب زمینی و پیاز كه تهویه حین نگهداری و حمل نقل آنها بسیار مهم است، مورد استفاده قرار می گیرند.

 

جامبو بگ مقاوم در برابر الكتریسته ساكن
این نوع جمبو بگ ها قادر به تخلیه الكتریسیته ساكن تا 6 ولت هستند. استفاده از این جمبو بگ ها وی‍ژه محمولات خاصی است كه زمینه تولید الكتریسته ساكن در آنها موجود بوده و عدم تخلیه این الكتریسیته می تواند به تولید جرقه و خطرات مرتبط منجر شود.

 

جامبو بگ بهداشتی یا مواد خوراكی
این نوع جمبو بگ ها به طور وی‍‍ژه و برای محمولات صنایع دارویی و غذایی تولید می شوند. مواد اولیه، پارچه، لایه های نایلونی و … مورد استفاده در تولید این نوع كیسه ها و همچنین كارگاه تولید مشمول نظارت های ویژه بهداشتی و كنترلی هستند تا از امكان هرگونه آلودگی این نوع جمبو بگ ممانعت به عمل آید.

More Details