جامبو بگ و بیگ بگ مدل ۸ بند
جامبو بگ ۸ بند

جامبو بگ و بیگ بگ مدل ۸ بند

در جامبوبگ وبیگ بگ مدل 8 بند، یک تکه پارچه گرد باف جهت تشکیل 4 دیواره جانبی بیگ بگ مورد استفادهه قرار می گیرد، ته کیسه از یک تکه پارچه مجزا تشکیل میگردد که به دو قسمت گرد بافت دوخته می شوند

ادامه مطلب
بستن منو