دسامبر 16, 2015
بیگ بگ و جامبو بگ های 4 پانل و گرد بافت

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبی جامبو بگ 4 پانل از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جمبوبگ دوخته شده اند. لیکن در جامبو بگ گرد بافت یا مدور يك تكه پارچه گرد بافت جهت تشكيل 4 ديواره جانبی جامبو بگ مورد استفاده قرار می گيرد.

ته جمبوبگ نیزاز يك تكه پارچه مجزا تشکیل می گردد كه به قست گرد بافت دوخته می شود.

More Details

دیدگاهتان را بنویسید